Torsdagsklubben! 🍀

På torsdagar har vi mixat åldersgrupperna  lite annorlunda än övriga dagar. Treorna och fyrorna är för sig, ettor och tvåor i en grupp och slutligen förskoleklasserna i en egen grupp. Idag var ettor och tvåor i skogen bakom idrottshallen. Eleverna hittade på en massa olika saker. Dem gick balansgång, letade efter ormar 😂 och försökte gömma sig under snön.

Treorna och fyrorna var på avdelningen och fick önska vad de ville göra. Idag spelade dem  biljard, pingis, pärlade, ritade, byggde lego och plusplus, filmade instruktionsvideos och byggde på sitt samhälle i minecraft. Den här dagen är väldigt uppskattad av eleverna i trean.

Hälsningar Alex, Ia, Karin och Gölin. 🍀

Läroplanen för fritidshemmet

Centralt innehåll
Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll.

Språk och kommunikation
Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
Digitala verktyg och medier för kommunikation.

Skapande och estetiska uttrycksformer
Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
Tolka och samtala om olika estetiska uttryck.
Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
Natur och samhälle
Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.
Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse
Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.


Prenumerera på nya blogginlägg

Förskoleklass i gläntan

Det blev en mysig eftermiddag i skogen idag. Vi har talat mycket om kläder efter väder och att man måste leka (röra sig) för att hålla sig varm. Så idag när det var dags att gå tillbaka till fritids ville de flesta vara kvar och fortsätta att leka.

 

Eleverna i fritidshemmet har ofta olika erfarenheter av naturen beroende på var de växer upp och vilka vanor de har med sig hemifrån. Läroplanen anger att eleverna ska möta innehållet utevistelse under olika årstider samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser. Fysiska aktiviteter och naturupplevelser kan också handla om sinnliga upplevelser, till exempel att iaktta hur växtligheten skiftar under olika årstider, att känna på snö, vind och sand eller att upptäcka de spår som djur lämnar efter sig.

Läroplanen anger naturen och på andra platser för att eleverna ska få erfarenheter av fysiska aktiviteter och naturupplevelser i olika utomhusmiljöer. Det kan till exempel vara skogen, torget, ängen eller lekparken. Det kan också vara värdefullt att eleverna får vistas i natur som ligger bortom den absoluta närmiljön. På så sätt får de tillfälle att möta miljöer som de kanske annars inte skulle ha kommit i kontakt med.

Läroplanen anger också att eleverna ska möta ett innehåll som handlar om säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Eleverna behöver utveckla en förståelse för att beteendet har betydelse både för den egna säkerheten och för andra människors säkerhet. Att bete sig på ett säkert sätt i naturen innebär bland annat att kunna anpassa sitt beteende till olika normer och regler och att kunna an­ vända utrustning på ett säkert sätt. Andra aspekter av säkerhet kan vara att veta hur man klär sig vid olika årstider och för olika väderlek, hur man kan hålla ihop i grup­pen och hur man agerar om man har gått vilse.

 

 

 


Prenumerera på nya blogginlägg

IKT med F-1

Efter sportlovet har vi fortsatt att lära oss IMovietrailer. Gruppen får se en tidigare trailer och sedan gemensamt komma fram till vilket tema vi ska använda. Därefter tar vi passande foton och videoklipp som vi sedan sätter in i trailern. Vi tar bort de färdiga texterna och sätter in våra egna meningar.

”Digitala verktyg och medier för kommunikation Eleverna i fritidshemmet ska möta ett innehåll som handlar om digitala verktyg och medier för kommunikation. Digitala verktyg kan till exempel vara datorer, lärplattor, programvaror, smarta telefoner och olika webbtjänster. I fritidshemmet nns många möjligheter att använda digitala verktyg, till exempel kan eleverna använda e­post och sociala medier för att kommunicera eller använda digitala verktyg när de arbetar med berättelser, bilder och dokumentation. Eleverna ska även få möta innehållet säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang. Här handlar det om att ta ansvar för hur man uttrycker sig i olika kommunikativa sammanhang. Det är också ett bra tillfälle att lyfta upp och dis­ kutera risker och möjligheter som kan nnas med kommunikation via digitala verktyg, till exempel de möjliga riskerna med att lämna ut personlig information på internet eller att det är lämpligt att fråga om lov innan man tar en bild eller lm som man vill publicera. Här nns också en möjlighet att diskutera vad man väljer att lägga ut i olika forum och vilka konsekvenser, goda som dåliga, detta kan få. Det nns också en möj­ lighet att samtala om vikten av källkritik i samband med att eleverna hämtar informa­ tion från digitala miljöer.”

 

Nedan kan ni se de två,senaste trailerna. De heter Höjdens zoombier och Det hemska klassrummet.

Grupp 1  

Grupp 2


Prenumerera på nya blogginlägg