Förskoleklass i gläntan

Det blev en mysig eftermiddag i skogen idag. Vi har talat mycket om kläder efter väder och att man måste leka (röra sig) för att hålla sig varm. Så idag när det var dags att gå tillbaka till fritids ville de flesta vara kvar och fortsätta att leka.

 

Eleverna i fritidshemmet har ofta olika erfarenheter av naturen beroende på var de växer upp och vilka vanor de har med sig hemifrån. Läroplanen anger att eleverna ska möta innehållet utevistelse under olika årstider samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser. Fysiska aktiviteter och naturupplevelser kan också handla om sinnliga upplevelser, till exempel att iaktta hur växtligheten skiftar under olika årstider, att känna på snö, vind och sand eller att upptäcka de spår som djur lämnar efter sig.

Läroplanen anger naturen och på andra platser för att eleverna ska få erfarenheter av fysiska aktiviteter och naturupplevelser i olika utomhusmiljöer. Det kan till exempel vara skogen, torget, ängen eller lekparken. Det kan också vara värdefullt att eleverna får vistas i natur som ligger bortom den absoluta närmiljön. På så sätt får de tillfälle att möta miljöer som de kanske annars inte skulle ha kommit i kontakt med.

Läroplanen anger också att eleverna ska möta ett innehåll som handlar om säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Eleverna behöver utveckla en förståelse för att beteendet har betydelse både för den egna säkerheten och för andra människors säkerhet. Att bete sig på ett säkert sätt i naturen innebär bland annat att kunna anpassa sitt beteende till olika normer och regler och att kunna an­ vända utrustning på ett säkert sätt. Andra aspekter av säkerhet kan vara att veta hur man klär sig vid olika årstider och för olika väderlek, hur man kan hålla ihop i grup­pen och hur man agerar om man har gått vilse.

 

 

 


Prenumerera på nya blogginlägg

IKT med F-1

Efter sportlovet har vi fortsatt att lära oss IMovietrailer. Gruppen får se en tidigare trailer och sedan gemensamt komma fram till vilket tema vi ska använda. Därefter tar vi passande foton och videoklipp som vi sedan sätter in i trailern. Vi tar bort de färdiga texterna och sätter in våra egna meningar.

”Digitala verktyg och medier för kommunikation Eleverna i fritidshemmet ska möta ett innehåll som handlar om digitala verktyg och medier för kommunikation. Digitala verktyg kan till exempel vara datorer, lärplattor, programvaror, smarta telefoner och olika webbtjänster. I fritidshemmet nns många möjligheter att använda digitala verktyg, till exempel kan eleverna använda e­post och sociala medier för att kommunicera eller använda digitala verktyg när de arbetar med berättelser, bilder och dokumentation. Eleverna ska även få möta innehållet säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang. Här handlar det om att ta ansvar för hur man uttrycker sig i olika kommunikativa sammanhang. Det är också ett bra tillfälle att lyfta upp och dis­ kutera risker och möjligheter som kan nnas med kommunikation via digitala verktyg, till exempel de möjliga riskerna med att lämna ut personlig information på internet eller att det är lämpligt att fråga om lov innan man tar en bild eller lm som man vill publicera. Här nns också en möjlighet att diskutera vad man väljer att lägga ut i olika forum och vilka konsekvenser, goda som dåliga, detta kan få. Det nns också en möj­ lighet att samtala om vikten av källkritik i samband med att eleverna hämtar informa­ tion från digitala miljöer.”

 

Nedan kan ni se de två,senaste trailerna. De heter Höjdens zoombier och Det hemska klassrummet.

Grupp 1  

Grupp 2


Prenumerera på nya blogginlägg

En helt vanlig tisdag på storfritids! 🍀😉

Vi startade eftermiddagen med att äta mellanmål och sedan gå ut och leka en stund. Idag har vi börjat med tregruppssystem. Det betyder att vi har delat hela gruppen i tre mindre grupper och alla har fått göra olika aktiviteter. Sen kommer vi att byta så att alla får göra allt. En grupp var i fritidsrummet med vår vikarie Cicci och dem fick pärla, rita, bygga eller spela spel. Den andra gruppen var med Karin och utövade yogachallenge. Det är när man härmar olika yogapositioner. Man brukar vara två och två för det mesta. Det finns hur mycket som helst på youtube om man vill gå in och kika. Eleverna tycker att det är jätteroligt och utmanande att försöka. Några kommentarer från eleverna  om yogachallenge: det var hur bra som helst, det var ju roligt, det var lite svårt men ändå roligt, det var skönt för man blev avslappnad samtidigt som man fick röra på kroppen. Den sista gruppen var med mig (Ia). Där fick eleverna utöva skapande. Alla fick en mall med ett äpple som dem skulle rita mönster i och färglägga.

Hälsningar Alex, Ia, Cicci och Karin. 🍀

Språk och kommunikation
Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Skapande och estetiska uttrycksformer
Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.

Natur och samhälle
Matematik som redskap för att beskriva vardagliga företeelser och för att lösa vardagliga problem.
Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.
Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse
Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.


Prenumerera på nya blogginlägg

Värdegrundsmåndag ✌🏼🍀

Idag har vi haft värdegrund på fritids. Först gick vi igenom barnens rättigheter enligt barnkonventionen, på de punkter filmen tar upp. Sedan jobbade vi med ett par dilemmafrågor tillsammans och diskuterade. Jag hade lagt in ett par frågor i Showbie som eleverna fick svara på. På bilden är det lite kloka tankar om hur man kan lösa saker och ting. Eleverna har väldigt många olika kluriga och väldigt väldigt kloka lösningar.

Efter värdegrunden var vi ute på gården och lekte. Att måla med vattenfärger i snön har blivit riktigt populärt. Det spelades fotboll, lektes bageri, kull och en hel del andra saker.

Med all rätt!
(programserie från UR-skola)

Avsnitt 8
Cilla
Om utanförskap som kan följa med barnfattigdom. Här får du möta Cilla. Hennes klass åker skridskor en gång i veckan. Cilla kan aldrig vara med för hon har inga skridskor. Hennes pappa har inte råd att
köpa några. Hon bestämmer sig för att stjäla ett par skridskor i sportbutiken.
Det handlar främst om paragraf 2,5 och 6. (barnkonventionen)
Paragraf 2
• Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
Paragraf 5
• Barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare har huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling och ska vägleda barnet då hon/han utövar sina rättigheter.
Paragraf 6
• Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.

Det centrala innehållet från läroplanen för fritidshemmet:
Språk och kommunikation
• Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och
yttranden kan uppfattas och påverka en själv och andra.
• Samtala lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika
områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
Natur och samhälle
• Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter. (barnkonventionen)


Prenumerera på nya blogginlägg