Pedagogiska planeringar

Dikter

Vilken koppling är det till det övergripande mål med förankring i LGR 11 och/eller i andra styrdokument?

Det centrala innehållet, språk och kommunikation.

Vilka förmågor övar vi?

Analysförmågan, förmågan att hantera information, begreppslig förmåga, kommunikativ förmåga och metakognitiv förmåga.

Konkreta mål, vilka resultat vill vi se hos barnen? Vad ska de ha möjlighet att lära sig/att utveckla?

Vi vill att de ska lära sig om ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Samtala om olika typer av texter.

Kunna arbeta med digitala verktyg.

Vad kommer det att handla om? Tema/projektområde eller något från kursplanen.

Från det centrala innehållet, språk och kommunikation. Eleverna kommer att skriva dikter utifrån samtal om ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas och påverka en själv och andra.

HUR? Arbetssätt/metod

Projektet kommer att startas upp gemensamt med båda avdelningarna fredagen den 12/1 i matsalen, med en presentation.

Dikterna kommer att skrivas digitalt och sedan filmas, som kommer att förses med en QR-kod.

DOKUMENTATION På vilket sätt? Vad vill vi visa?

Vi kommer att ha ett vernissage, där eleverna får visas upp dikterna för föräldrar och andra besökande. Det kommer även att läggas ut på bloggen.

UTVÄRDERING Vad och hur?

F-1 får använda tummen till några frågor om projektet och 2-4orna får använda sig av två stjärnor och en önskan.

NÄR? Tidsplanering, redovisning, utvärdering och reflektion

Vi startar upp vecka 2 med en frågestund ena dagen och en presentation av projektet den andra dagen. Vi kommer att avsluta projektet med ett vernissage, måndag vecka 10. Dagen efter får barnen göra sin utvärdering och berätta vad de lärt sig, genom ovan metod.

 

Massage

VARFÖR? Vilken koppling är det till det övergripande mål med förankring i LGR 11 och/eller i andra styrdokument?

 • Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
 • Kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia.
 • Har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället.
 • Att respektera andra människors egenvärde.

 

Vilka förmågor övar vi?

 • Kommunikativ förmåga
 • Begreppsförståelse

Konkret mål vilka resultat vill vi se hos barnen? Vad ska de ha möjlighet att lära sig/att lära sig/utveckla?

 • Barnet blir bekräftat.
 • Barnet stärker självförtroendet.
 • Barnet stärker kroppsuppfattningen.
 • Barnet lär sig beröring på ett respektfullt sätt och känslosamt vis.

 

 • Barnen upptäcker ett sätt att kommunicera på och få kontakt med sina kamrater.
 • Barnet tränas på att sätta ord på känslor.
 •  

VAD? Vad kommer det att handla om? Tema/projektområde eller något från kursplanen.

 • Barnen kommer att få lära sig om massage, både att ge och ta emot efter ett särskilt program.

HUR? Arbetssätt/metod

 • Barnen masserar tillsammans i par. Två pedagoger arbetar tillsammans. En pedagog ger den andra massage samtidig som muntliga instruktioner ges, efter ett särskilt program. När programmet är slutfört byter paren uppgifter. D.v.s. den som fått massage ska nu ge.
 • Liggande massage
 • Sittande massage
 • Benmassage
 • Handmassage

DOKUMENTATION På vilket sätt? Vad vill vi visa?

 • Vi dokumenterar med bilder och video.
 • På bloggen.
 • Vad barnen lärt sig.

UTVÄRDERING Vad och hur?

 • Två stjärnor och en önskan för barn i åk 2-4
 • Tummen för barn i åk F-1

NÄR? Tidsplanering, redovisning, utvärdering och reflektion

 • Regelbunden massage en dag i veckan, året om.
 • Redovisning av vad vi gjort sker på blogg och vid ett öppet hus.
 • Utvärdering sker i slutet av varje termin.
 • Reflektionen kan ses både i klassrummet och fritidsrummet.